ACTELE ASOCIATIEISTATUTUL
ASOCIAŢIEI COLECŢIONARILOR DE ANTICHITĂŢI
CAPITOLUL 1 – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – „ASOCIAŢIA COLECŢIONARILOR DE ANTICHITĂŢI“, denumită în continuare şi asociaţia este fondată potrivit actului constitutiv, de subsemnaţii membri denumiţi în continuare membri fondatori.
-      Art. 2 – „ASOCIATIA“ este persoana juridica independenta de drept privat fara scop patrimonial, apolitică, nonguvernamentală, de interes public şi urmăreşte exclusiv scopul pentru care se constituie.
Art. 3– Denumirea asociatiei este „ASOCIATIA COLECŢIONARILOR DE ANTICHITĂŢI “.Prin termenul  „Antichitati” sunt definite obiectele cu o vechime mai mare sau egala cu 30 ani.
Art. 4 – „Asociatia” are sigla, sigiliu si stampila proprie.
Art. 5 – Sediul „ASOCIATIEI “ este situat in Mun. Vaslui, Str. Paiu, Nr. 4 C, Jud. Vaslui
Art. 6 – „ASOCIATIA “ se constituie pe o perioadă nedeterminată.
Art. 7 – Patrimoniul social al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial, initial, in valoare de 975 lei (nouasutesaptezecisicinci lei). Întregul patrimoniu va fi evidenţiat, păstrat si dezvoltat în conformitate cu legislaţia românâ în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.  

CAPITOLUL 2 – SCOP SI OBIECTIVE
(A)   Scopul asociatiei:
Art. 8 – Sustinerea intereselor membrilor, afiliatilor si simpatizantilor asociatiei, colectionarilor de antichitati, cumparatorilor, vanzatorilor si detinatorilor de antichitati.
Art. 9 – Initierea si implementarea de programe, proiecte si activitati care sustin interesele asociatiei.
Art. 10 – Organizarea de evenimente si activitati care sa implice publicul larg in domeniul de interes al asociatiei.
Art. 11 – Punerea in valoare a patrimoniului istoric, artistic si cultural de interes local, regional sau national.
(B)   Obiective:
Art. 12 – Organizarea de evenimente care sa sustina activitatea asociatiei: congrese, simpozioane, expozitii, saloane, targuri, intalniri, licitatii etc.
Art. 13 – Organizarea de activitati care sa asigure suportul financiar al activitatilor asociatiei: colecte, consignatii, licitatii, activitati de valorificare online, targuri si expozitii cu vanzare etc.
Art. 14 – Initierea si derularea de campanii de promovare si mediatizare a activitatilor asociatiei si membrilor ei.
Art. 15 – Organizarea de activitati de descoperire, conservare si perpetuare a patrimoniului cultural, artistic si istoric.
Art. 16 – Facilitarea posibilitatilor de recuperare, restaurare si repunerea in circulatie a bunurilor mobile si imobile.
Art. 17 – Sprijinirea persoanelor fizice si juridice in activitati similare cu activitatile Asociatiei.
Art. 18 – Implicarea publicului larg in activitatile specifice Asociatiei  prin crearea de proiecte de voluntariat.
Art. 19 – Promovarea si sprijinirea activitatilor altor asociatii,organizatii, societati, grupuri si persoane cu domeniu de interes asemanator Asociatiei, din tara si strainatate.
Art. 20 – Achizitionarea si valorificarea de bunuri mobile si imobile pentru realizarea scopurilor Asociatiei.
Art. 21 – Accesarea, implementarea si fructificarea de programe si proiecte de finantare locale, regionale si europene care sunt in domeniile de interes ale Asociatiei.
Art. 22 – Adoptarea unui regulament de ordine interioara si a unui cod de conduita morala pentru membrii,afiliatii, simpatizantii, voluntarii Asociatiei.
Art. 23 – Sprijinirea comunitatilor locale si a organizatiilor de caritate prin actiuni caritabile.
Art. 24 – Schimbarea si modificarea scopului si obiectivelor Asociatiei se face numai de catre Consiliul Director, si la recomandarea membrilor.
ART. 25 Asociaţia va desfăşura orice activităţi permise de lege necesare atingerii scopurilor propuse. 
ART. 26 Asociatia poate deschide filiale si în alte localitati sau judete din tara sau strainatate; poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra în uniuni sau federatii, cu alte institutii si persoane  juridice sau fizice din tara si strainatate, pentru îndeplinirea scopului propus.

CAPITOLUL 3 – CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI
(A) Preşedintele Asociatiei
Art. 27 – Presedintele Asociatiei are urmatoarele atributii:
a)      asigură conducerea curentă a Asociatiei între şedinţele Consiliului Director;
b)      autorizeaza fiecare activitate/actiune a Asociatiei;
c)      urmareşte realizarea programului anual de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli;
d)      asigură legături cu organisme, asociaţii, institute şi agenţi economici interesaţi din ţară şi străinătate;
e)      reprezintă şi angajează Asociaţia în relaţiile cu terţi, în limitele competenţelor conferite de statutul Asociaţiei;
f)       întocmeşte schemele de organizare;
g)      in functie de necesitate asigura interimatul oricarei functii din Consiliul Director;
Art. 28 – Preşedintele Asociaţiei este ales de către Consiliul Director pe o perioadă de cinci ani prin votul majorităţii membrilor, din randul Vicepresedintilor. El poate fi ales pentru maxim trei mandate consecutive.
Art. 29 – Preşedintele are drept de reprezentare a asociaţiei în relaţiile cu autorităţile, cu parteneri din ţară sau străinatăte şi cu persoane fizice.
Art.30 – Atributiunile prevazute in Art. 25 al prezentului statut pot fi transferate în sarcina Vicepresedintilorsau a oricarui membru al Consiliului Director.
Art. 31 – Dupa expirarea ultimului mandat, Presedintele devine automat Presedinte de onoare, cu drept de veto in Consiliul Director.
(B) Vicepresedintele Asociatiei
Art. 32 – Vicepresedintele Asociatiei are urmatoarele atributii:
a)      verifica si coordoneaza buna desfasurare a activitatilor organizate si desfasurate de Asociatie;
b)      initiaza programe si proiecte conforme cu scopul si obiectivele Asociatiei;
c)      are atributia de a mediatiza activitatile Asociatiei si a tine legatura cu presa si publicul;
Art. 33 – Vicepresedinte poate fi un membru fondator sau poate fi ales din randul membrilor asociati conform Regulamentului de ordine interioara.
Art. 34 – Vicepresedintele are un mandat de cinci ani si poate fi ales maxim trei mandate consecutive.
Art. 35 – La expirarea ultimului mandat, Vicepresedintele devine Vicepresedinte de onoare cu drept de vot in Consiliul Director.
Art. 36 – Asociatia poate avea unul sau mai multi Vicepresedinti, daca conditiile din cadrul Asociatiei o impun.
(C)   – Cenzorul Asociatiei
Art. 37Controlul financiar al Asociatiei este asigurat de un expert contabil denumit in continuare Cenzor.
Art. 38 – Cenzorul Asociatiei are urmatoarele atributii:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale si Consiliului Director;
c) poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul Director.
Art. 39 – Membrii Consiliului Director nu pot fi Cenzori.
Art. 40 – Cenzorul este ales de catre Consiliul Director, prin vot deschis, cu intrunirea a 2/3 din votul membrilor pentru un mandat de 4 ani.
Art. 41 – Conform legislatiei in vigoare Cenzorul poate fi inlocuit cu Comisia de Cenzori.
(D)  CONSILIUL DIRECTOR  
Art. 42 – Consiliul Director este constituit din  membrii fondatori, sau/si membri nefondatori in funcţie de necesităţile activităţilor la nivelul Asociatiei si/sau la nivel de filiale.
Art. 43 – Consiliul Director asigura buna functionare a Asociatiei.
Art. 44 – In cazul in care un membru desemnat in Consiliul Director se retrage, el are obligatia sa notifice in scris intentia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice inainte, demisiaoperand la dataimplinirii preavizului.
Art. 45 – Completarea functiilor ramase libere se face in cel mult 30 de zile de la descompletare, interimatul asigurandu-se de Presedinte sau Vicepresedinte.
Art. 46 – Inexercitarea competentei sale, Consiliul Director are urmatoarele atributii:
a)      prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara;
b)      executa bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
c)      stabileşte cuantumul cotizaţiilor şi taxei de înscriere;
d)      initiaza programele, proiectele si activitatile Asociatiei;
e)      incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
f)       aproba organigrama si strategia de personal ale Asociatiei;
g)      elaboreaza regulamentul intern de functionare si organizare al Asociatiei;
h)      indeplineste orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
Art. 47 – Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt straine de asociatie pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Asociatiei sau orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
Art. 48 – Consiliul Director se intruneste periodic sau ori de cate ori nevoile Asociatiei o impun.
Art. 49 – Convocarea Consiliului Director se face de catre Presedinte, iar in lipsa acestuia de catre delegatul sau, cu cel putin 10 zile inainte de data fixata.
Art. 50 – Consiliul Director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu o jumatate plus unu din voturi.
Art.51 – Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in procese-verbale incheiate la fiecare sedinta.
Art. 52 – In realizarea scopului si obiectivelor sale, Asociatia poate externaliza servicii specializate a caror modalitate de functionare si organigrama se stabileste de Consiliul Director care va perfectiona contractele.
Art. 53 – Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale în cazul încălcarii legislaţiei sau dispoziţiilor primite.
(E)   ADUNAREA GENERALA
Art.54 – Adunarea Generala este alcătuit din totalitatea membrilor fondatori si membrilor asociati.
Art.55 – Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an si se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei.

Art. 56 – La Adunarea Generala participa:
a) membrii fondatori;
b) membrii-asociati;
c) membrii de onoare, in calitate de invitati, fara drept de vot;
d) alti invitati, fara drept de vot.
Art. 57 – Adunarea Generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unul din membrii fondatori si membrii-asociati.
Art. 58 – Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut in Art. 55, Adunarea Generala se reconvocă dupa o perioada de 15 zile si poate să lucreze valabil oricare ar fi numarul asociatilor prezenti, adoptând hotărâri cu votul a cel putin o jumatate plus unul din membrii fondatori si membrii-asociati prezenti.
Art. 59 – Modul de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile adoptate de Adunarea Generala, la fiecare convocare a acesteia, se consemneaza in proces-verbal.
Art. 60 – Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal intocmit.
Art. 61 – Adunarea Generala este condusa de Presedintele Asociatiei sau persoana delegata.
Art. 62 – Hotararile Adunarii Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociatiei pot fi atacate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, de catre oricare dintre asociatii care au lipsit sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data la care au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
Art. 63 – Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
a)      dezbate probleme de interes general şi actual al asociaţiei;
b)      stabileşte obiectivele generale ale activităţii asociaţiei până la următoarea adunare generală sau pe termen mai lung;
c)      deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror alte chestiuni care intră în competenţa sa.

CAPITOLUL 4 – MEMBRII
          Art. 64 – MEMBRII FONDATORI sunt membrii care au constituit Asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului iniţial.
           Art. 65 – MEMBRII ASOCIATI sunt membrii care se asociaza ulterior fondarii „ASOCIATIEI “, care contribuie moral si material la completarea patrimoniului iniţial al Asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijină Asociaţia in realizarea scopului si obiectivelor ei, beneficiind de drepturile prevăzute de regulamentul interior.
Art. 66 – Calitatea de membru-asociat al „ASOCIATIEI se acordă de catre Consiliul Director, prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului.
Art. 67 – MEMBRII DE ONOARE sunt:
a)      persoane fizice sau/si persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină in mod substantial Asociaţia in realizarea obiectivelor ei, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului.
b)      personalităţi marcante ale sociatatii, care s-au remarcat in domeniile de interes ale Asociatiei
Art. 68 – Calitatea de membru de onoare al Asociatiei se acorda de catre Consiliului Director.
Art. 69 – MEMBRI SIMPATIZANTI sunt alte persoane care, fără a fi membri, participă prin voluntariat, constant  la acţiunile Asociaţiei, inscriindu-se în evidenţele Asociaţiei ca susţinători ai activităţii ei.
Art. 70Membrii fondatori si membrii asociati au urmatoarele drepturi:
a)      sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii Generale;
b)      sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul Director, daca au aptitudini dovedite si capacitate pentru functiile pentru care candideaza;
c)      sa beneficieze de programele initiate de Asociatie;
d)      sa participe la programele derulate de asociatie;
e)      sa beneficieze de serviciile asociatiei;
f)       sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Asociatie;
g)      alte drepturi prevazute in regulamentele Asociatiei.
Art. 71 – Membrii de onoare si membrii simpatizanti beneficiaza de punctele c, d, e, f si g de la Art. 63.
Art. 72 – Obligatiile membrilor Asociatiei sunt urmatoarele:
a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al Asociatiei;
b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de Asociatie
c) sa- şi îndeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au luat;
d) sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in Regulamentele adoptate de Asociatie.
Art. 73 – Membrii Asociatiei pot fi sancţionaţi pentru cazul săvârşirii urmatoarelor abateri:
a) denigrarea activitatii Asociatiei;
b) intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura Asociatiei;
c) angajarea Asociatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de conducere;
d) implicarea Asociatiei in activitati politice;
e) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
f) in cazul persoanelor care fac parte din conducerea Asociatiei si neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere in care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-si desfasoare in mod eficient activitatea.
Art. 74 – Sanctiunile care se pot aplica sunt urmatoarele:
a) avertisment;
b) avertisment sever si ultimativ;
c) suspendarea pe termen determinat din Asociatie sau din functia de conducere potrivit Statutului Asociatiei;
d) excluderea din Asociatie.
Art. 75 Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele cazuri:
a)      prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivata;
b)      prin excludere in urmatoarele situatii:
1.      incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere ale Asociatiei;
2.      ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile asociaţiei, în armonie cu legislaţia în vigoare;
3.      in caz de neplata a cotizatiei timp de un an.
Art. 76 – Excluderea se face de catre Consiliul Director prin decizie.
Art. 77 – Impotriva deciziei se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicare. Contestatia se solutioneaza de Adunarea Generala.De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea Generala, calitatea de membru al Asociatiei este suspendata.
Art. 78 – Calitatea de „Onoare” se acorda pe viata dar poate fi retrasa in urma unor fapte grave la adresa Asociatiei, de catre Consiliul Director.

CAPITOLUL 5 – PATRIMONIUL ASOCIATIEI, VENITURI SI CHELTUIELI
Art. 79 – Patrimoniul Asociatiei este format din capitalul social initial, aportul financiar al membrilor si tertilor si alte surse financiare conform legislatiei in vigoare.
Art. 80 –Patrimoniul social initial al Asociatiei se completeaza cu:
-veniturile din contributiile membrilor;
-cotizatiile si taxele de inscriere a membrilor;
- dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;
- sponsorizari sau legate;
- venituri realizate din activitati economice directe, on line, consignatii, licitatii etc;
- resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale si regionale;
- precum si alte venituri, in conformitate cu prevederile legii.
Art.81 – Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului si obiectivelor ei.
Art.82 – Asociaţia poate înfiinţa, în condiţiile legii, societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociaţie din activitatea societăţilor comerciale, dacă nu se reinvestesc în societăţile comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei.
Art 83 – Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strînsă legătură cu scopul principal al acesteia.
Art 84Asociaţia, prin Consiliul Director, coordonează folosirea mijloacelor fixe şi a celorlalte mijloace materiale, de natura obiectelor de inventar,  din patrimoniul propriu. Asociaţia are ştampilă proprie, cod fiscal şi cont bancar în lei şi valută.
Art. 85 – Asociaţia, prin Consiliul Director, organizează şi coordonează preluarea şi administrarea donaţiilor din ţară şi străinătate, cu respectarea legii.
Art. 86 – Principalele cheltuieli ale Asociatiei sunt:
a) cheltuieli pentru realizarea programelor si obiectivelor Asociatiei;
b) salarii si adaosuri la salarii;
c) indemnizatii, prime si premii;
d) procurari de rechizite, imprimate de birou, aparatură, instrumentar si alte bunuri si servicii necesare realizarii scopului asociatiei;
e) chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;
f) burse, cazare, masa, transport;
g) utilitati: energie electrica, termica, gaze naturale, apa etc.;
h) alte cheltuieli.
Art.87 – Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de persoane insarcinate de Consiliul Director.
Art.88 – Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele statutului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
Art.89 – Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din disponibilitatile existente.
Art.90 – Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

CAPITOLUL 6 – FILIALE
Art.91 – Asociatia poate constitui filiale teritoriale in tara sau in strainatate, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a consiliului director, prin care li se aloca un patrimoniu.
Art.92 – Filialele nu au personalitate juridica proprie, functionand ca structuri ale Asociatiei.
Art.93 – Filiala este condusa de un Consiliu Director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului Director al filialelor Asociatiei este stabilita prin hotararea autentificata a Consiliului Director  a Asociatiei.

CAPITOLUL 7 – DIZOLVAREA ASOCIATIEI
Art.94 - Asociaţia se dizolvă în următoarele cazuri:
A.-De drept, prin:
  1. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop,
  2. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, AdunareaGenerală sau, după caz, Consiliul Director, trebuia constituit,
  3. când numărul asociaţilor a scăzut sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
B.-Prin hotărâre judecătorească, la cererea ori cărei persoane nteresate:
  1. când scopul sau activitatea asociaţiei au devenit ilicite, contrarii bunelor moravuri sau ordinii publice,
  2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice,
  3. când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a  constituit,
  4. când asociaţia a devenit insolvabilă.
Art.95 -  În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.
Art.96 - Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

CAPITOLUL 8 DISPOZITII FINALE
Art.97 – Eventualele modificări ale prezentului statut se vor face de către Adunarea Generală prin acte adiţionale modificate.
Art.98 – Prezentul statut este disponibil tuturor membrilor asociaţiei care iau cunoştinţă de acesta la înscrierea în asociaţie.
          Prezentul statut a fost adoptat cu unanimitate de voturi cu prilejul întrunirii AdunăriiGenerale din data de 23.06.2015.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu